มูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา

        มูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณกุศลซึ่งเป็นศูนย์รวมของเหล่าพี่-น้องจิตอาสาด้านการให้บริการเพื่อสังคม ดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและการพัฒนาชุมชนเมืองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านครอบคลุมในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

welcome

โครงการ กิจกรรม

โครงการน้ำใจให้น้อง

โครงการน้ำใจให้น้อง เป็นโครงการที่สนับสนุนสมุดจดบันทึกการบ้าน ฉบับการ์ตูน ชุด เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายที่จะมอบให้แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้าใจได้ง่าย ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระร

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยน้อมเกล้า

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยน้อมเกล้าจัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนยามเกิดสาธารณภัยและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านต่างๆของประชาชน ดังสโลแกนของมูลนิธิที่ว่า “จิตอาสา เพื่อประชาชน” โดยมีหลักยึดถืออยู่อย่างหนึ่งว่าคนไทยไม่เคยทิ้งกัน มีวัตถุประสงค์ คือ
1.เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสาธาร

โครงการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

โครงการพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  ในระยะแรกมูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา ได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลดำเนินการด้านการปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ชำรุด โดยมีคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญในด้านกา

บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 404-987 588-0 ชื่อบัญชี มูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา

ส่งเสริมการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน